ISO/IEC
17025

Szkolenia ISO/IEC 17025:2017
System Zarządzania w laboratorium wzorcującym i badawczym

U nas zdobędziesz uprawnienia niezbędne do pełnienia funkcji:
Kierownika Laboratorium i Audytora Wewnętrznego!

System Zarządzania w Laboratorium wg ISO/IEC 17025.
Odpowiedzialność i obowiązki
Kierownika Laboratorium i Audytora Wewnętrznego

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z nową normą ISO/IEC 17025 oraz wymaganiami akredytacji laboratorium w zakresie normy.

Czas szkolenia

3 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Prezentacja normy ISO/IEC 17025 – układ, powołania normatywne, stosowane terminy. Omówienie różnic względem normy ISO/IEC 17025.
 • System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie
 • Identyfikacja i praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji laboratorium badawczego lub wzorcującego
 • Wymagania ogólne (rozdział 4 normy ISO/IEC 17025). Bezstronność Laboratorium. Poufność – zarządzanie gromadzonymi informacjami.
 • Wymagania dotyczące struktury Laboratorium (rozdział 5 normy ISO/IEC17025). Zakres działalności objęty systemem zarządzania.
 • Wymagania dotyczące zasobów (rozdział 6 normy ISO/IEC17025). Personel. Warunki środowiskowe. Wyposażenie i spójność pomiarowa. Zakupy.

Dzień 2:

 • Wymagania dotyczące procesów (rozdział 7 normy ISO/IEC17025). Prawidłowa realizacja badania/wzorcowania od zgłoszenia klienta do wydania świadectwa
 • Realizacja procesu. Współpraca z klientem, podwykonawstwo.
 • Realizacja procesu. Identyfikacja metod badań/wzorcowań. Wstęp do walidacji metod i szacowania niepewności pomiaru.
 • Realizacja procesu. Pobieranie próbek, postępowanie z obiektami do badań. Zapisy techniczne i nadzorowanie danych.
 • Realizacja procesu. Zapewnienie jakości wyników badań/ wzorcowań. Zasady udziału w PT/ILC.
 • Realizacja procesu. Zasady przedstawiania wyników badań/wzorcowań.
 • Realizacja procesu. Postępowanie ze skargami oraz zarządzanie pracą niezgodną.
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania (rozdział 8 normy ISO/IEC17025). Opcja A i opcja B – zasady wyboru i wdrożenia.

Dzień 3:

 • Zarządzanie programem audytów w laboratoriach badawczych/wzorcujących działających w oparciu o normę ISO/IEC 17025
 • Dobór kadry audytorskiej dla laboratorium. Planowanie i nadzór nad realizacją audytów
 • Wymagania dla audytorów i przygotowanie do przeprowadzenia audytu systemu w laboratorium działającym w oparciu o normę ISO/IEC 17025
 • Metody audytowania, zbierania informacji i formułowania ustaleń z audytu. Przeprowadzenie audytu systemu zarządzania w laboratorium
 • Raportowanie z audytu
 • Wdrożenie działań poaudytowych
 • Przegląd skuteczności audytów
 • Przygotowanie do audytu ze strony Polskiego Centrum Akredytacji lub strony zainteresowanej
 • Egzamin – Kierownik Laboratorium i Audytor Wewnętrzny

To szkolenie możesz kupić online

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

Lista szkoleń ISO/IEC 17025

System Zarządzania w Laboratorium wg ISO/IEC 17025

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z nową normą ISO/IEC 17025 oraz wymaganiami akredytacji laboratorium w zakresie normy.

Czas szkolenia

2 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Prezentacja normy ISO/IEC 17025 – układ, powołania normatywne, stosowane terminy.
 • System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie
 • Identyfikacja i praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji laboratorium badawczego lub wzorcującego
 • Wymagania ogólne (rozdział 4 normy ISO/IEC 17025). Bezstronność Laboratorium. Poufność – zarządzanie gromadzonymi informacjami.
 • Wymagania dotyczące struktury Laboratorium (rozdział 5 normy ISO/IEC17025). Zakres działalności objęty systemem zarządzania.
 • Wymagania dotyczące zasobów (rozdział 6 normy ISO/IEC17025). Personel. Warunki środowiskowe. Wyposażenie i spójność pomiarowa. Zakupy.

Dzień 2:

 • Wymagania dotyczące procesów (rozdział 7 normy ISO/IEC17025). Prawidłowa realizacja badania/wzorcowania od zgłoszenia klienta do wydania świadectwa
 • Realizacja procesu. Współpraca z klientem, podwykonawstwo.
 • Realizacja procesu. Identyfikacja metod badań/wzorcowań. Wstęp do walidacji metod i szacowania niepewności pomiaru.
 • Realizacja procesu. Pobieranie próbek, postępowanie z obiektami do badań. Zapisy techniczne i nadzorowanie danych.
 • Realizacja procesu. Zapewnienie jakości wyników badań/ wzorcowań. Zasady udziału w PT/ILC.
 • Realizacja procesu. Zasady przedstawiania wyników badań/wzorcowań.
 • Realizacja procesu. Postępowanie ze skargami oraz zarządzanie pracą niezgodną.
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania (rozdział 8 normy ISO/IEC17025). Opcja A i opcja B – zasady wyboru i wdrożenia.

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Lista szkoleń ISO/IEC 17025

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania
w Laboratorium zgodnego z ISO/IEC 17025

Szkolenie to daje uprawnienia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania w laboratorium zgodnego z ISO/IEC 17025. W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się jak przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania w laboratorium. Materiały szkoleniowe zawierające przykładowe procedury i formularze z pewnością przydadzą się podczas pracy Audytora Wewnętrznego SZJ w akredytowanym laboratorium.

Czas szkolenia

3 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1 i 2:

 • Co to jest akredytacja?
 • Korzyści z akredytacji
 • Jednostka oceniająca zgodność
 • PCA
 • Współpraca międzynarodowa
 • Dokumenty PCA
 • Zmiany względem ISO/IEC 17025
 • Podejście procesowe
   • 0. Wprowadzenie
   • 1. Zakres normy
   • 2. Powołania normatywne
   • 3. Terminologia
   • 4. Wymagania ogólne
   • 5. Wymagania dotyczące struktury
   • 6. Wymagania dotyczące zasobów
   • 7. Wymagania dotyczące procesów
   • 8. Wymagania dotyczące zarządzania
   • Załącznik A – spójność pomiarowa
   • Załącznik B – system zarządzania

  Dzień 3:

  • Zarządzanie programem audytów w laboratoriach badawczych/wzorcujących działających w oparciu o normę ISO/IEC 17025
  • Dobór kadry audytorskiej dla laboratorium. Planowanie i nadzór nad realizacją audytów
  • Wymagania dla audytorów i przygotowanie do przeprowadzenia audytu systemu w laboratorium działającym w oparciu o normę ISO/IEC 17025
  • Metody audytowania, zbierania informacji i formułowania ustaleń z audytu. Przeprowadzenie audytu systemu zarządzania w laboratorium
  • Raportowanie z audytu
  • Wdrożenie działań poaudytowych
  • Przegląd skuteczności audytów
  • Przygotowanie do audytu ze strony Polskiego Centrum Akredytacji lub strony zainteresowanej
  • Egzamin – Audytor wewnętrzny

  Koszt i terminy

  Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

  Lista szkoleń ISO/IEC 17025

  Audyt wewnętrzny ISO/IEC 17025
  w laboratorium – szkolenie doskonalące

  Szkolenie ma na celu doskonalenie wiedzy z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych w Laboratorium.

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest znajomość normy ISO/IEC 17025. Szkolenie skierowane jest do osób pełniących w laboratorium funkcję audytora wewnętrznego, mających ukończone szkolenie z zakresu audytowania.
  W czasie szkolenia uczestnicy ugruntują zdobytą dotąd wiedzę oraz udoskonalą praktyczne umiejętności przygotowania i prowadzenia efektywnego audytu wewnętrznego w Laboratorium.

  Program szkolenia realizowany jest w formie warsztatów bazujących na przykładowej dokumentacji, ćwiczeniach praktycznych oraz scenkach rodzajowych. W czasie szkolenia uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje w zakresie: przygotowania do audytu (przegląd dokumentów, opracowanie Planu audytu), opracowania raportu z audytu, formułowania pytań audytowych i ich dokumentowania w listach kontrolnych, zasad wyboru próbki audytowej, zbierania dowodów audytowych, określania i klasyfikacji niezgodności.

  Kluczowym elementem warsztatów jest przeprowadzenie symulacji audytu, podczas której uczestnicy podejmują decyzję o klasyfikacji zebranych dowodów, na podstawie których określają wynik audytu.

  Czas szkolenia

  3 dni

  Harmonogram szkolenia

  Dzień 1:

  • Zasady audytowania wg ISO 19011 i wykorzystanie ich w audytach na podstawie normy ISO/IEC 17025
  • Omówienie dobrych praktyk laboratoryjnych
  • Dobór kadry audytorskiej dla laboratorium  – Sylwetka audytora (postawa osobista, zasady etyczne)
  • Odpowiedzialność i kompetencje pracowników uczestniczących w audycie wewnętrznym (audytora wiodącego, technicznego, ekspertów)
  • Techniki komunikowania się
  • Programowanie i planowanie audytów wg normy ISO/IEC 17025
  • Audyty pionowe w obszarze technicznym normy ISO/IEC 17025

  Dzień 2:

  • Opracowanie planu audytu, listy pytań kontrolnych na podstawie ISO/IEC 17025 (część ogólna, techniczna normy)
  • Organizowanie i przebieg audytu wewnętrznego
  • Audyt i obserwacja badania a pobierania próbek
  • Opracowanie raportu z audytu w oparciu o punkty normy ISO/IEC 17025
  • Podstawy logiki – stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków
  • Działania korygujące – opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących, skuteczność tych działań i ich dokumentowanie

  Koszt i terminy

  Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

  Lista szkoleń ISO/IEC 17025

  ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ W ZAKRESIE
  AKREDYTACJI LABORATOTIUM

  DOŚWIADCZENIE

  posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń, audytów i wdrożeń systemów zarządzania w laboratotium oraz szacowaniu niepewności – nasi trenerzy są audytorami jednostek certyfikujących

  MAŁE GRUPY

  udział w szkoleniu w kameralnej grupie pozwala skupić się na przykładach praktyczny danej branży laboratorium

  PRAKTYCZNA WIEDZA

  zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie szacowania niepewności i wymagań norm ISO/IEC 17025, ISO 15189 oraz ich przełożeniu na system zarządzania laboratorium

  FORMA SZKOLEŃ

  wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży laboratorium

  KOMPETENCJE

  zdobycie uprawnień Kierownika Laboratorium i/lub Audytora Wewnętrznego wg ISO/IEC 17025, ISO 15189

  CERTYFIKAT/ZAŚWIADCZENIE

  zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Kierownika Laboratorium i/lub Audytora Wewnętrznego Laboratorium (po zdaniu egzaminu)

  MATERIAŁY

  dotęp do materiałów pomocnych w codziennej pracy Kierownika Laboratorium i/lub audytora wewnętrznego ISO/IEC 17025, ISO 15189

  POMOC TECHNICZNA

  konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

  KONSULTACJE Z TRENEREM

  konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia

  NASZE USŁUGI ISO/IEC 27001

  AKREDYTACJA
  ISO/IEC 17025

  Pomagamy uzyskać akredytację laboratorium wzorcującego lub badawczego wg normy ISO/IEC 17025. Przeprowadzamy audyty ISO/IEC 17025.
  Z nam łatwiej uzyskać lub utrzymać Akredytację ISO/IEC 17025.

  więcej

  AKREDYTACJA
  ISO 15189

  Pomagamy uzyskać akredytację laboratorium medycznego wg normy ISO 15189. Kompleksowo wdrażamy system zarządzania laboratorium medycznym, szacujemy niepewność pomiaru, szkolimy personel, przeprowadzamy audyty ISO 15189.

  więcej

  DOKUMENTACJA
  ISO/IEC 17025
  ISO 15189

  Chcesz zaoszczędzić na kosztach akredytacji ISO/IEC 17025 lub ISO 15189. Skorzystaj z gotowej dokumentacji ISO/IEC 17025 lub ISO 15189 i dostosuj ją do swojej organizacji.

  więcej

  SERWIS
  LABORATORIUM

  Pełnimy rolę Kierownika laboratorium ds. akredytacji.. Przeprowadzamy audyty, prowadzimy dokumentację i uzupełniamy zapisy systemu zarządzania laboratorium w zakresie ISO/IEC 17025 oraz ISO 15189.

  więcej