ISO/IEC 17025 - SZKOLENIA AKREDYTACJA LABORATORIUM | Szkolenia IKMJ

Szkolenia – laboratoria wzorcujące i badawcze

 

ISO/IEC
17025

 

U nas zdobędziesz uprawnienia niezbędne do pełnienia funkcji Kierownika Laboratorium i Audytora Wewnętrznego!

System Zarządzania w Laboratorium wg ISO/IEC 17025. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownictwa laboratorium i Audytora Wewnętrznego

Szkolenie mające na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO/IEC 17025 oraz dające uprawnienia kierownika laboratorium i audytora wewnętrznego laboratorium badawczego i wzorcującego – więcej

System Zarządzania w Laboratorium wg ISO/IEC 17025

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z nową normą ISO/IEC 17025 oraz wymaganiami akredytacji laboratorium w zakresie normy. – więcej

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania w Laboratorium ISO/IEC 17025

Szkolenie to daje uprawnienia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania w laboratorium zgodnego z ISO/IEC 17025. W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się jak przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania w laboratorium. Materiały szkoleniowe zawierające przykładowe procedury i formularze z pewnością przydadzą się podczas pracy Audytora Wewnętrznego SZJ w akredytowanym laboratorium.- więcej

Audyt wewnętrzny ISO/IEC 17025 w laboratorium – szkolenie doskonalące

Szkolenie ma na celu doskonalenie wiedzy z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych w Laboratorium.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest znajomość normy ISO/IEC 17025. Szkolenie skierowane jest do osób pełniących w laboratorium funkcję audytora wewnętrznego, mających ukończone szkolenie z zakresu audytowania. W czasie szkolenia uczestnicy ugruntują zdobytą dotąd wiedzę oraz udoskonalą praktyczne umiejętności przygotowania i prowadzenia efektywnego audytu wewnętrznego w Laboratorium. – więcej

Szacowanie niepewności pomiaru

Szkolenie doskonalące z zakresu normy ISO/IEC 17025. Uczestnicy szkolenia otrzymają niezbędne informacje do przeprowadzenia szacowania niepewności w laboratorium. Szkolenie systematyzuje wymagania normy ISO/IEC 17025 i pozostałe w zakresie szacowania niepewności. W trakcie szkolenia omawiane są metody statystyczne oraz poszczególne etapy szacowania niepewności zgodnie z przewodnikiem GUM. Szczegółowe omówienie wymagań i metod pozwala na uczestnictwo w szkoleniu osobom, które zajmują się szacowaniem niepewności metod badawczych, bez względu na stan wiedzy w tym zakresie. – wiecej

 

Decydując się na nasze szkolenia możesz również skorzystać z usługi promocyjnej: SUPPORT – pomoc techniczna dla uczestników szkoleń

Zobacz też:
Audyt i Certyfikat Akredytacji ISO/IEC 17025

 


 
 

System Zarządzania w Laboratorium wg ISO/IEC 17025. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownictwa Laboratorium i Audytora Wewnętrznego

Czas szkolenia

3 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Prezentacja normy ISO/IEC 17025 – układ, powołania normatywne, stosowane terminy. Omówienie różnic względem normy ISO/IEC 17025.
 • System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie
 • Identyfikacja i praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji laboratorium badawczego lub wzorcującego
 • Wymagania ogólne (rozdział 4 normy ISO/IEC 17025). Bezstronność Laboratorium. Poufność – zarządzanie gromadzonymi informacjami.
 • Wymagania dotyczące struktury Laboratorium (rozdział 5 normy ISO/IEC17025). Zakres działalności objęty systemem zarządzania.
 • Wymagania dotyczące zasobów (rozdział 6 normy ISO/IEC17025). Personel. Warunki środowiskowe. Wyposażenie i spójność pomiarowa. Zakupy.

Dzień 2:

 • Wymagania dotyczące procesów (rozdział 7 normy ISO/IEC17025). Prawidłowa realizacja badania/wzorcowania od zgłoszenia klienta do wydania świadectwa
 • Realizacja procesu. Współpraca z klientem, podwykonawstwo.
 • Realizacja procesu. Identyfikacja metod badań/wzorcowań. Wstęp do walidacji metod i szacowania niepewności pomiaru.
 • Realizacja procesu. Pobieranie próbek, postępowanie z obiektami do badań. Zapisy techniczne i nadzorowanie danych.
 • Realizacja procesu. Zapewnienie jakości wyników badań/ wzorcowań. Zasady udziału w PT/ILC.
 • Realizacja procesu. Zasady przedstawiania wyników badań/wzorcowań.
 • Realizacja procesu. Postępowanie ze skargami oraz zarządzanie pracą niezgodną.
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania (rozdział 8 normy ISO/IEC17025). Opcja A i opcja B – zasady wyboru i wdrożenia.

Dzień 3:

 • Zarządzanie programem audytów w laboratoriach badawczych/wzorcujących działających w oparciu o normę ISO/IEC 17025
 • Dobór kadry audytorskiej dla laboratorium. Planowanie i nadzór nad realizacją audytów
 • Wymagania dla audytorów i przygotowanie do przeprowadzenia audytu systemu w laboratorium działającym w oparciu o normę ISO/IEC 17025
 • Metody audytowania, zbierania informacji i formułowania ustaleń z audytu. Przeprowadzenie audytu systemu zarządzania w laboratorium
 • Raportowanie z audytu
 • Wdrożenie działań poaudytowych
 • Przegląd skuteczności audytów
 • Przygotowanie do audytu ze strony Polskiego Centrum Akredytacji lub strony zainteresowanej
 • Egzamin

 

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

 

Kierownik Laboratorium i Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratoriach wg ISO 15189

Czas trwania:

3 dni

 Profil uczestnika:

 • Kadra Kierownicza laboratorium medycznego
 • Kierownictwo techniczne
 • Personel laboratorium

Szczegółowe omówienie zasad certyfikacji laboratorium medycznego w zakresie wymagań normy ISO 15189  pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tematem certyfikacji laboratorium. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w certyfikowanym laboratorium.

Forma szkolenia:

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z akredytacją laboratorium oraz funkcjonowania kierownictwa i audytorów w systemie zarządzania jakością w laboratorium.

Trenerzy:

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne w uzyskaniu akredytacji laboratorium, we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością w laboratorium.

Terminy:

Jeśli potrzebujesz szkolenia w zakresie roli  szkolenia Kierownika i/lub Audytora Laboratorium Medycznego zgłoś się do nas w celu ustalenia terminu, dostosujemy go Twoich potrzeb.

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji: Kierownika laboratorium medycznego ds. Jakości (Kierownika Laboratorium ISO 15189, Kierownika Jakości ISO 15189) i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 15189
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • po pozytywnym  zdaniu egzaminu świadectwo Kierownika ds. jakości i Audytora Wewnętrznego ISO 15189
 • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Prezentacja normy ISO 15189 w zakresie wymagań systemowych i technicznych.
 • System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie.
 • Identyfikacja i praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji laboratorium badawczego lub wzorcującego.
 • Polityki laboratorium. Zasady niezaangażowania, transparentności postępowania.
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania w laboratorium. Dokumentacja systemu zarządzania w Laboratorium.

Dzień 2:

 • Medyczne laboratoria diagnostyczne ich cele, zadania i specyfika w płaszczyźnie organizacyjnej ochrony zdrowia.
 • Wymagania normy ISO 15189.
 • Wymagania odnośnie personelu laboratorium.
  Określenie kompetencji minimalnych dla personelu kierowniczego, laborantów, personelu pomocniczego. Zarządzanie kompetencjami personelu
  Planowanie i realizacja szkoleń.
 • Wymagania odnośnie wyposażenia laboratorium, sposobu eksploatacji i konserwacji.
 • Eksploatacja i konserwacja aparatury kontrolno-pomiarowej. Zapewnienie spójności metrologicznej w odniesieniu do wzorców fizycznych, chemicznych i biologicznych.
 • Identyfikacja wymagań dla metod badawczych.
 • Prawidłowa realizacja badania od zgłoszenia klienta do wydania wyników.
 • Zarządzanie jakością w laboratoriach.
 • Metodyka opracowania dokumentacji Systemu Zarządzania.
 • Rola i zadania Pełnomocnika ds. Systemu Jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym.
 • Tworzenie i nadzór nad dokumentacją systemu jakości (księga, procedury, instrukcje).

Dzień 3:

 • Zarządzanie programem audytów w laboratoriach badawczych/wzorcujących działających w oparciu o normę ISO 15189
 • Dobór kadry audytorskiej dla laboratorium. Planowanie i nadzór nad realizacją audytów
 • Wymagania dla audytorów i przygotowanie do przeprowadzenia audytu systemu w laboratorium działającym w oparciu o normę ISO 15189
 • Metody audytowania, zbierania informacji i formułowania ustaleń z audytu. Przeprowadzenie audytu systemu zarządzania w laboratorium
 • Raportowanie z audytu
 • Wdrożenie działań poaudytowych
 • Przegląd skuteczności audytów
 • Przygotowanie do audytu ze strony Polskiego Centrum Akredytacji lub strony zainteresowanej
 • Egzamin

 

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

 

 

Lista szkoleń – laboratoria

 

System Zarządzania w Laboratorium wg ISO/IEC 17025

Czas szkolenia

2 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Prezentacja normy ISO/IEC 17025 – układ, powołania normatywne, stosowane terminy.
 • System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie
 • Identyfikacja i praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji laboratorium badawczego lub wzorcującego
 • Wymagania ogólne (rozdział 4 normy ISO/IEC 17025). Bezstronność Laboratorium. Poufność – zarządzanie gromadzonymi informacjami.
 • Wymagania dotyczące struktury Laboratorium (rozdział 5 normy ISO/IEC17025). Zakres działalności objęty systemem zarządzania.
 • Wymagania dotyczące zasobów (rozdział 6 normy ISO/IEC17025). Personel. Warunki środowiskowe. Wyposażenie i spójność pomiarowa. Zakupy.

Dzień 2:

 • Wymagania dotyczące procesów (rozdział 7 normy ISO/IEC17025). Prawidłowa realizacja badania/wzorcowania od zgłoszenia klienta do wydania świadectwa
 • Realizacja procesu. Współpraca z klientem, podwykonawstwo.
 • Realizacja procesu. Identyfikacja metod badań/wzorcowań. Wstęp do walidacji metod i szacowania niepewności pomiaru.
 • Realizacja procesu. Pobieranie próbek, postępowanie z obiektami do badań. Zapisy techniczne i nadzorowanie danych.
 • Realizacja procesu. Zapewnienie jakości wyników badań/ wzorcowań. Zasady udziału w PT/ILC.
 • Realizacja procesu. Zasady przedstawiania wyników badań/wzorcowań.
 • Realizacja procesu. Postępowanie ze skargami oraz zarządzanie pracą niezgodną.
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania (rozdział 8 normy ISO/IEC17025). Opcja A i opcja B – zasady wyboru i wdrożenia.

 

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

Lista szkoleń ISO/IEC 17025

 

 

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania w Laboratorium zgodnego ISO/IEC 17025

Czas szkolenia

3 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1 i 2:

 • Co to jest akredytacja?
 • Korzyści z akredytacji
 • Jednostka oceniająca zgodność
 • PCA
 • Współpraca międzynarodowa
 • Dokumenty PCA
 • Zmiany względem ISO/IEC 17025
 • Podejście procesowe
   Układ normy

  • 0. Wprowadzenie
  • 1. Zakres normy
  • 2. Powołania normatywne
  • 3. Terminologia
  • 4. Wymagania ogólne
  • 5. Wymagania dotyczące struktury
  • 6. Wymagania dotyczące zasobów
  • 7. Wymagania dotyczące procesów
  • 8. Wymagania dotyczące zarządzania
  • Załącznik A – spójność pomiarowa
  • Załącznik B – system zarządzania

Dzień 3:

 • Zarządzanie programem audytów w laboratoriach badawczych/wzorcujących działających w oparciu o normę ISO/IEC 17025
 • Dobór kadry audytorskiej dla laboratorium. Planowanie i nadzór nad realizacją audytów
 • Wymagania dla audytorów i przygotowanie do przeprowadzenia audytu systemu w laboratorium działającym w oparciu o normę ISO/IEC 17025
 • Metody audytowania, zbierania informacji i formułowania ustaleń z audytu. Przeprowadzenie audytu systemu zarządzania w laboratorium
 • Raportowanie z audytu
 • Wdrożenie działań poaudytowych
 • Przegląd skuteczności audytów
 • Przygotowanie do audytu ze strony Polskiego Centrum Akredytacji lub strony zainteresowanej
 • Egzamin

 

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

Lista szkoleń ISO/IEC 17025

 

 

Audyt wewnętrzny ISO/IEC 17025 w laboratorium – szkolenie doskonalące

Szkolenie ma na celu doskonalenie wiedzy z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych w Laboratorium.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest znajomość normy ISO/IEC 17025. Szkolenie skierowane jest do osób pełniących w laboratorium funkcję audytora wewnętrznego, mających ukończone szkolenie z zakresu audytowania.
W czasie szkolenia uczestnicy ugruntują zdobytą dotąd wiedzę oraz udoskonalą praktyczne umiejętności przygotowania i prowadzenia efektywnego audytu wewnętrznego w Laboratorium.

Program szkolenia realizowany jest w formie warsztatów bazujących na przykładowej dokumentacji, ćwiczeniach praktycznych oraz scenkach rodzajowych. W czasie szkolenia uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje w zakresie: przygotowania do audytu (przegląd dokumentów, opracowanie Planu audytu), opracowania raportu z audytu, formułowania pytań audytowych i ich dokumentowania w listach kontrolnych, zasad wyboru próbki audytowej, zbierania dowodów audytowych, określania i klasyfikacji niezgodności.

Kluczowym elementem warsztatów jest przeprowadzenie symulacji audytu, podczas której uczestnicy podejmują decyzję o klasyfikacji zebranych dowodów, na podstawie których określają wynik audytu.

Czas szkolenia

2 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Zasady audytowania wg ISO 19011 i wykorzystanie ich w audytach na podstawie normy ISO/IEC 17025
 • Omówienie dobrych praktyk laboratoryjnych
 • Dobór kadry audytorskiej dla laboratorium  – Sylwetka audytora (postawa osobista, zasady etyczne)
 • Odpowiedzialność i kompetencje pracowników uczestniczących w audycie wewnętrznym (audytora wiodącego, technicznego, ekspertów)
 • Techniki komunikowania się
 • Programowanie i planowanie audytów wg normy ISO/IEC 17025
 • Audyty pionowe w obszarze technicznym normy ISO/IEC 17025

Dzień 2:

 • Opracowanie planu audytu, listy pytań kontrolnych na podstawie ISO/IEC 17025 (część ogólna, techniczna normy)
 • Organizowanie i przebieg audytu wewnętrznego
 • Audyt i obserwacja badania a pobierania próbek
 • Opracowanie raportu z audytu w oparciu o punkty normy ISO/IEC 17025
 • Podstawy logiki – stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków
 • Działania korygujące – opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących, skuteczność tych działań i ich dokumentowanie

 

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

Lista szkoleń ISO/IEC 17025

 

Informacje dodatkowe

Forma szkoleń

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

Trenerzy

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne w uzyskaniu akredytacji laboratorium, we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania w laboratorium.

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji: Kierownika Laboratorium ISO/IEC 17025 i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO/IEC 17025 (w zależności od rodzaju szkolenia)
 • zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu
 • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

 

Scroll to Top