Szkolenie ISO 45001

 

ISO 45001
 

Najczęściej stosowanymi normami w Polsce, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są PN-N-18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007. W celu spełnienia rosnących potrzeb rynku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna wraz z uczestnikami z 50 krajów opracowała normę ISO 45001 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Pełnomocnik i Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami normy 45001 w zakresie wdrażania wymagań, doskonalenia i audytowania systemów zarządzania BHP. – więcej

ISO 45001 Wymagania dla systemów zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Szkolenie ma na celu przygotowanie do wdrożenia wymagań normy 45001, która zastąpiła OHSAS 18001 oraz PN-N 18001. – więcej

 

OHSAS 18001

Pełnomocnik OHSAS i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP OHSAS 18001

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia i audytowaniasystemu zarządzania BHP zgodnego z OHSAS 18001. Szkolenie daje uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. SZBHP i Audytora Wewnętrznego. Szczegółowe omówienie wymagań OHSAS 18001 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z systemami zarządzania. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w Systemie Zarządzania BHP. – więcej

Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania BHP – Interpretacja wymagań OHSAS 18001 (PN-N 18001)

Szkolenie jest świetnym wstępem do podjęcia się samodzielnego wdrożenia OHSAS 18001, gdyż zapoznaje z wymaganiami normy OHSAS 18001. Podczas szkolenia Trener dokładnie omawia wszystkie punkty normy i tłumaczy je, szczególnie w tych przypadkach, gdzie zapis w normie stwarza szerokie możliwości interpretacji. – więcej

Pełnomocnik OHSAS ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z OHSAS 18001

Szkolenie to daje uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. systemu zarządzania BHP zgodnego z OHSAS 18001. W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się jak zaprojektować i zbudować system zarządzania BHP w organizacji. Materiały szkoleniowe zawierające przykładowe procedury i formularze z pewnością przydadzą się podczas pracy Pełnomocnika OHSAS ds. SZBHP. – więcej

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy zgodnego OHSAS 18001

Szkolenie to daje uprawnienia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z OHSAS 18001. W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się jak przeprowadzić audyt wewnętrzny systemu zarządzania BHP w organizacji. Materiały szkoleniowe zawierające przykładowe procedury i formularze z pewnością przydadzą się podczas pracy Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania BHP. – więcej

 

Zobacz też:
Audyt i Certyfikat ISO 45001
Audyt i Certyfikat OHSAS 18001 (PN-N 18001)

 

 
 
Decydując się na nasze szkolenia możesz również skorzystać z usługi promocyjnej: SUPPORT – pomoc techniczna dla uczestników szkoleń
 
 

Lista szkoleń ISO 45001 i OHSAS 18001

 

Pełnomocnik i Audytor wewnętrzny Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001

Czas szkolenia

2 dni (1 dzień pełnomocnik + 1 dzień audytor wewnętrzny)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:
Pełnomocnik Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001 – wykłady

 • Odniesienia normatywne
 • Terminy i definicje
 • Kontekst organizacji:
  • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
  • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników i innych zainteresowanych stron
 • Zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Przywództwo i partycypacja pracowników
  • Polityka BHP i higieny pracy
  • Role, obowiązki i władze organizacyjne
  • Konsultacje i uczestnictwo pracowników
 • Planowanie
  • Działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i możliwościom
  • Cele w zakresie ochrony zdrowia pracujących i planowania ich realizacji
 • Wsparcie
  • Zasoby
  • Kompetencje
  • Świadomość
  • Komunikacja
  • Informacje udokumentowane
  • Kontrola udokumentowanych informacji
 • Eksploatacja
  • Planowanie operacyjne i kontrola
  • Gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe
  • Ocena wyników
  • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena działania
  • Audyt wewnętrzny
  • Przegląd zarządzania
 • Doskonalenie
  • Incydent, niezgodność i działania naprawcze
  • Ciągłe doskonalenie
Dzień 2:
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001

 • Najważniejsze definicje dotyczące audytu, niezgodności, działań poaudytowych
 • Zastosowanie normy ISO 19011 i innych dokumentów
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Przebieg audytu
 • Zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy i kogo dotyczy?
 • Przebieg spotkania otwierającego
 • Audytowanie – jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy?
 • Sporządzamy raport z audytu oraz karty niezgodności
 • Działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności
 • Egzamin

Koszt

Cena netto: 1 500 PLN/os.

Lista szkoleń ISO 45001 i OHSAS 18001

 

ISO 45001 Wymagania dla systemów zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Czas szkolenia

1 dzień

Harmonogram szkolenia

 • Nowa struktura ISO 45001
 • Terminologia
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Funkcjonowanie
 • Wyniki oceny
 • Poprawa

Koszt

Cena netto: 1 100 PLN/os.

 

Lista szkoleń ISO 45001 i OHSAS 18001

Pełnomocnik OHSAS i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP OHSAS 18001

Czas szkolenia

2 dni (1 dzień pełnomocnik + 1 dzień audytor wewnętrzny)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:
Podstawy Systemu Zarządzania BHP wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 – wykłady

 • Zakres, terminologia i wymagania ogólne
 • Polityka BHP
 • Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i określenie środków kontroli
 • Wymagania prawne i inne
 • Cele i programy
 • Zasoby, zadania, odpowiedzialności i uprawnienia
 • Kompetencje, szkolenie i świadomość
 • Komunikacja, współudział i konsultacje
 • Dokumentacja, nadzór nad dokumentacją, Nadzorowanie zapisów
 • Sterowanie operacyjne
 • Przygotowanie i reagowanie na awarie
 • Monitorowanie i pomiary
 • Ocena zgodności z prawem
 • Badanie zdarzeń wypadkowych, niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze
 • Audyt wewnętrzny
 • Wykład:
 • Przegląd wykonywany przez kierownictwo
Pełnomocnik Systemu Zarządzania BHP wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 – konwersatorium i ćwiczenia

 • Definicje BHP
 • Definicje środowisko pracy
 • Ciągłe doskonalenie w zakresie BHP – cykl Deminga
 • Bezpieczeństwo totalne – nasz cel
 • Definiujemy bezpieczeństwo w naszej organizacji (Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i określenie środków kontroli)
 • Definiujemy proces postępowania z ryzykami i zapobiegające ryzykom
 • Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Projektujemy układ nadzoru BHP
 • Nadzór nad dokumentacją i zapisami – obiekt informacji i komunikacja
 • Projektujemy obieg informacji
 • Zarządzanie BHP
 • Projektujemy system zarządzania BHP

Dzień 2:
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 – wykłady i ćwiczenia

 • Definicja audytu, niezgodności, działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Planowanie audytów
 • Zawiadomienie o audycie
 • Spotkanie otwierające
 • Obserwacje – definiowanie
 • Raport i jego sporządzenie
 • Działania poaudytowe
 • Egzamin

Koszt

Cena netto: 1 500 PLN/os.

 

Lista szkoleń ISO 45001 i OHSAS 18001

Podstawy systemu zarządzania BHP OHSAS 18001 (PN-N 18001)

Czas szkolenia

1 dzień

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:
Interpretacja wymagań OHSAS 18001 (PN-N 18001) oraz przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania BHP

 • Zakres, terminologia i wymagania ogólne
 • Polityka BHP
 • Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i określenie środków kontroli
 • Wymagania prawne i inne
 • Cele i programy
 • Zasoby, zadania, odpowiedzialności i uprawnienia
 • Kompetencje, szkolenie i świadomość
 • Komunikacja, współudział i konsultacje
 • Dokumentacja, nadzór nad dokumentacją, Nadzorowanie zapisów
 • Sterowanie operacyjne
 • Przygotowanie i reagowanie na awarie
 • Monitorowanie i pomiary
 • Ocena zgodności z prawem
 • Badanie zdarzeń wypadkowych, niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze
 • Audyt wewnętrzny
 • Wykład:
 • Przegląd wykonywany przez kierownictwo

Koszt

Cena netto: 1 100 PLN/os.

 

Lista szkoleń ISO 45001 i OHSAS 18001

Pełnomocnik OHSAS Systemu Zarządzania BHP OHSAS 18001

Czas szkolenia

2 dni (1 dzień podstawy + 1 dzień pełnomocnik)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:
Podstawy Systemu Zarządzania BHP wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 – wykłady

 • Zakres, terminologia i wymagania ogólne
 • Polityka BHP
 • Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i określenie środków kontroli
 • Wymagania prawne i inne
 • Cele i programy
 • Zasoby, zadania, odpowiedzialności i uprawnienia
 • Kompetencje, szkolenie i świadomość
 • Komunikacja, współudział i konsultacje
 • Dokumentacja, nadzór nad dokumentacją, Nadzorowanie zapisów
 • Sterowanie operacyjne
 • Przygotowanie i reagowanie na awarie
 • Monitorowanie i pomiary
 • Ocena zgodności z prawem
 • Badanie zdarzeń wypadkowych, niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze
 • Audyt wewnętrzny
 • Wykład:
 • Przegląd wykonywany przez kierownictwo
Dzień 2:
Pełnomocnik Systemu Zarządzania BHP wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 – konwersatorium i ćwiczenia

 • Definicje BHP
 • Definicje środowisko pracy
 • Ciągłe doskonalenie w zakresie BHP – cykl Deminga
 • Bezpieczeństwo totalne – nasz cel
 • Definiujemy bezpieczeństwo w naszej organizacji (Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i określenie środków kontroli)
 • Definiujemy proces postępowania z ryzykami i zapobiegające ryzykom
 • Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Projektujemy układ nadzoru BHP
 • Nadzór nad dokumentacją i zapisami – obiekt informacji i komunikacja
 • Projektujemy obieg informacji
 • Zarządzanie BHP
 • Projektujemy system zarządzania BHP
 • Egzamin

Koszt

Cena netto: 1 500 PLN/os.

 

Lista szkoleń ISO 45001 i OHSAS 18001

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP OHSAS 18001

Czas szkolenia

2 dni (1 dzień podstawy + 1 dzień audytor wewnętrzny)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:
Podstawy Systemu Zarządzania BHP wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 – wykłady

 • Zakres, terminologia i wymagania ogólne
 • Polityka BHP
 • Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i określenie środków kontroli
 • Wymagania prawne i inne
 • Cele i programy
 • Zasoby, zadania, odpowiedzialności i uprawnienia
 • Kompetencje, szkolenie i świadomość
 • Komunikacja, współudział i konsultacje
 • Dokumentacja, nadzór nad dokumentacją, Nadzorowanie zapisów
 • Sterowanie operacyjne
 • Przygotowanie i reagowanie na awarie
 • Monitorowanie i pomiary
 • Ocena zgodności z prawem
 • Badanie zdarzeń wypadkowych, niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze
 • Audyt wewnętrzny
 • Wykład:
 • Przegląd wykonywany przez kierownictwo
Dzień 2:
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 – wykłady i ćwiczenia

 • Definicja audytu, niezgodności, działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Planowanie audytów
 • Zawiadomienie o audycie
 • Spotkanie otwierające
 • Obserwacje – definiowanie
 • Raport i jego sporządzenie
 • Działania poaudytowe
 • Egzamin

Koszt

Cena netto: 1 500 PLN/os.

 

Lista szkoleń ISO 45001 i OHSAS 18001

Informacje dodatkowe

Forma szkoleń

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

Trenerzy

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością środowiskiem, bezpieczeństwem i BHP w wielu branżach.
Większość naszych trenerów posiada uprawnienia Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania BHP wg OHSAS 18001 (PN-N 18001) oraz ISO 45001 pozwalające przeprowadzać audyty certyfikujące ze strony jednostki certyfikującej.

Korzyści

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie,
 • zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań normy ISO 45001 lub OHSAS 18001 (PN-N 18001) i ich przełożeniu na system zarządzania jakością
 • zdobycie uprawnień Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania BHP i/lub Audytora Wewnętrznego SZBHP wg ISO 45001 lub OHSAS 18001
 • zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora ds. ISO 45001 lub OHSAS 18001 lub PN-N 18001 (po zdaniu egzaminu)
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

Ceny szkoleń obejmują

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom na adres e-mail
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • obiady podczas szkolenia oraz poczęstunki kawowe
 • Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rezerwacji noclegu. Noclegi dla uczestników szkolenia rezerwowane są w przytulnych hotelach nieopodal miejsca szkolenia.

  Lista szkoleń ISO 14001

  Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości uczestniczy w projekcie realizowanym przez:
  Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość",
  którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19
  przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.
  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
   
   

  Kontakt

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości


  Dane kontaktowe

  Siedziba:

  os. Strusia 1A, 31-807 Kraków  Dbamy o jakość!

  Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

  Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ